Lectures

עימות גורלי: סנחריב נגד חזקיהו מול חומות ירושלים
ירושלים הקדומה מגיעה אליכם הרצאה חווייתית ומרתקת מבית מכון מגלי”ם בהרצאה זו נתחקה אחר אחת הדרמות הגדולות בתנ”ך: נפילת צבא סנחריב מול חומות ירושלים. במהלך ההרצאה נתוודע אל החורבן שזרעה ממלכת אשור בארץ ישראל ואל האימה שהטיל המצור האשורי על ירושלים, נגלה כיצד התמודד חזקיהו המלך עם האיום האשורי ונכיר את שני מפעליו הגדולים: החומה…